Informacje dla autorów

ISSN 2083-4721

 

INFORMACJA DLA AUTORÓW SKŁADAJĄCYCH PRACE W WYDAWNICTWIE NAUKOWYM AP W SŁUPSKU

Artykuły publikowane w Świecie Tekstów. Roczniku Słupskim poddawane są procedurze recenzyjnej zgodnej z wytycznymi MNiSW

Pierwotną wersję artykułów publikowanych w "Świecie Tekstów" stanowi edycja drukowana

Do numeru 16. "Świata Tekstów" przyjmujemy artykuły do końca lutego 2019 r.


 Wymagania edycyjne dotyczące artykułów składanych do „Świata Tekstów. Rocznik Słupski” 

 1. Dokument należy zapisać do pliku: *.doc, *.docx
 2. Przed artykułem podajemy imię, nazwisko oraz afiliację, następnie tytuł w wersji polskiej i angielskiej.
 3. Należy użyć czcionki Times New Roman.
 • Wielkość pisma:
  - imię i nazwisko autora (autorów) 14 pogrubione, ich afiliacja – 12 bez pogrubienia
  - tytuł opracowania – 14 pogrubiony (bold)
  - śródtytuły wyrównane do lewego marginesu, pogrubione (bold), bez numeracji – 12
  - tekst podstawowy, odstęp między wierszami (interlinia) 1,5, marginesy 2,5cm
  - tekst przypisów rzeczowych: Times New Roman, wielkość czcionki – 10, odstęp (interlinia) 1,0
  - położenie tabulatorów - 1,25 cm (użycie klawisza TAB)
 • justowanie tekstu: obustronne (także przypisy) i wyrównanie do prawego i lewego marginesu
 • między akapitami prosimy nie dawać dodatkowych pustych akapitów (nie wciskać klawisza ENTER)
 • prosimy nie dzielić wyrazów
 • bez kropek w tytułach
 • spacja po znakach interpunkcyjnych, ale nie przed znakami!
 • numeracja stron w prawym dolnym rogu
 • bez dodatkowego formatowania (prosimy nie stosować ozdobnej czcionki i koloru innego poza czarnym!
 1. Cytaty piszemy czcionką „prostą” (podstawową), do dwóch linijek – wplatamy w tekst w cudzysłowie, (tekst podstawowy, nie kursywa, 12), dłuższe cytaty (powyżej trzech zdań) wydzielamy z tekstu (tekst podstawowy, nie używamy kursywy, bez cudzysłowu, odstęp między wierszami (interlinia) 1, wielkość czcionki – 10.
 2. Wyrażenia obcojęzyczne piszemy kursywą (i w tekście głównym, i w przypisach).
 3. Podkreślenia zarezerwowane są dla źródeł internetowych (jeśli Autor chce wyróżnić jakiś fragment tekstu – proszę to robić przez pogrubienie, w nawiasie kwadratowym zaznaczyć [pogrubienie B.Ż.].
 4. Przypisy zamieszcza się pod tekstem na stronie (nazwisko autora poprzedza się inicjałem jego imienia: J. Kordys, Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury, Kraków 2006, s. 27;
 • Odniesienie do artykułu w czasopiśmie zapisujemy według wzoru: J. P. Markowski,Hermenutyczne aspekty psychiatrii francuskiej, „Psychoterapia” 2002, nr 2, s. 16 (tytuł czasopisma w cudzysłowie, bez kursywy, rok i numer, strona, jeśli jest tłumacz, podajemy po przecinku po tytule)
 • Odniesienie do artykułu w pracach zbiorowych zapisujemy według wzoru:  M. P. Markowski,Nowoczesność: ciało niedoświadczone. W: Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 2006, s. 75; M. P. Markowski, Przygoda ciała i znaków. Wprowadzenie do pism Julii Kristevej. W: J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia, przeł. M. P. Markowski, R. Ryziński, wstęp M. P. Markowski, Kraków 2007, s. XLV;
 • stosujemy nomenklaturę polską: tamże, tenże, taż, tejże… (Tamże, s. 67)
 • dla pracy już wcześniej przywoływanej, lecz nie bezpośrednio powyżej, w przypisach pod tekstem – bez skrótu:dz. cyt., czyli  np. P. Ricoeur, O sobie samym…, s. 28.
 • Odwołania do Internetu – podjemy pełny link do strony, jeśli jest autor i tytuł – link poprzedzamy tymi informacjami, po adresie w kwadratowym nawiasie data dostępu, np.:R. Sapeñko, Od Obcego do Innego / Vom Fremden zum Anderenhttp://prolibris.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=182:od-obcego-do-innegovom-fremden-zum-anderen&catid=58:proza&Itemid=73 [14.02.2016].
 • W przypadku dzieła już cytowanego w tekście podstawowym na tej samej stronie i dalej stosuje się konsekwentnie nomenklaturę polską, czyli tamże lub tenże, taż z podaniem stron – w przypadku odwołania się w trakcie do innego dzieła – ponownie stosujemy pełny zapis, czyli np. (P. Ricoeur, Drogi rozpoznania, przeł. J. Margański, Kraków 2004, s. 14).
 • Po każdym przypisie stawiamy kropkę.
 1. Tabele, zdjęcia i rysunki powinny być ponumerowane kolejno w całym artykule i opatrzone odpowiednio tytułem i podpisem. Numer i tytuł nad tabelą, numer i tytuł pod rysunkiem, zdjęciem lub wykresem, wyrównane do lewej strony, ze wskazaniem źródła według wzoru przypisu.
 2. Wykaz wykorzystanych źródeł bibliograficznych winien być zamieszczony na końcu opracowania w porządku alfabetycznym (Bibliografia). Inicjał imienia (imion) podajemy po nazwisku autora. Podajemy wyłącznie literaturę przywołaną w tekście głównym lub przypisach.
 • dla monografii (opracowań książkowych):

Pawliszyn W., Do czego zobowiązuje filozofowanie?, Gdańsk 2006.

 • dla prac zbiorowych:

Filozofia egzystencji, red. L. Kołakowski, K. Pomian, Warszawa 1965. Jeśli redaktorów jest więcej niż trzech, podajemy nazwisko pierwszego zapisanego na stronie tytułowej z dopiskiem (i in.).

 • dla artykułów w opracowaniach zbiorowych:

Grzegorek A., Jak mówienie zmienia myślenie. W: Zmiana osobowości. Wybrane zagadnienia, red. A. Niedźwieńska, Kraków 2005.

 • dla artykułów w czasopismach:

Pajor K., Psychologia intuicyjnego poznania, „ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury” 2004, nr 4.

 • dla opracowań zawartych na stronach internetowych:

http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/stan_struk_teryt/2005/30_06/Tablica 5.xlsn, (w miarę możliwości: imię i nazwisko autora lub dane o instytucji czy gospodarzu strony oraz data ostatniej aktualizacji lub dostępu, np.:

 • dla elektronicznych wydawnictw zwartych (książka w Internecie lub na CD):
  inicjał imienia i nazwisko autora lub redaktora, tytuł (kursywą), oznaczenie wydania, nazwę wydawcy, miejsce i datę wydania, adres, pod którym można znaleźć tę pozycję w sieci oraz datę dostępu w nawiasie kwadratowym, np.:

Zając M., Metodyczne aspekty projektowania kursów online. W: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższymi, red. M. Dąbrowski, 
M. Zając, Warszawa 2005, http://www.e-edukacja.net/druga/e-edukacja.pdf, [20.05.2005].

dla artykułu w czasopiśmie:

Litawa A., Motywy uczestnictwa nauczycieli w kształceniu ustawicznym, „e-mentor” 2008,  nr 2, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=24&id=540 [20.04.2008].

 1. W każdym artykule podajemy bezpośrednio pod tytułemsłowa kluczowe po polsku i po angielsku (key words)  – max. 5 oraz streszczenie po angielsku (summary – do pół strony).
 2. Artykuł kończymy krótkim biogramem (do 500 znaków ze spacjami) i podaniem adresu internetowego (e-mail).  
 3. Artykuł powinien zawierać wyraźnie oznaczone sekcje odzwierciedlające logikę przedstawianego wywodu (prezentacja tezy, przesłanki, argumentacja, konkluzja).