Oświadczenie dot. etyki

ISSN 2083-4721

ETYKA PUBLIKOWANIA I OŚWIADCZENIE O ZAPOBIEGANIU NADUŻYCIOM w „Świecie Tekstów. Rocznik Słupski”

 1. OBOWIĄZKI REDAKCJI

W celu zachowania najwyższej jakości artykułów publikowanych w naszym czasopiśmie Komitet Redakcyjny https://swiattekstow.apsl.edu.pl/index.php/pl/komitet-redakcyjny oraz Rada Naukowa https://swiattekstow.apsl.edu.pl/index.php/pl/rada-naukowa „Świata Tekstów. Rocznika Słupskiego” czuwają nad przestrzeganiem wszelkich praw własności intelektualnej, rzetelnością treści oraz przestrzeganiem standardów etycznych ustanowionych przez Komitet ds. Etyki Publikacji (COPE), które są stosowane na wszystkich etapach opracowywania prac naukowych. Standardy te określają ostateczne i niepodważalne zasady rządzące procesem recenzowania i redagowaniem artykułów. Komitet Redakcyjny, Rada Naukowa „Świata Tekstów. Rocznika Słupskiego” deklarują, że na przestrzeganie regulaminu nie mają wpływu jakiekolwiek powiązania biznesowe. Komitet Redakcyjny decyduje o publikacji artykułu wyłącznie na podstawie wartości naukowej artykułu, a nie pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych, orientacji seksualnej, płci, obywatelstwa lub poglądów autora.

Członkowie redakcji czasopisma „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” zobowiązują się do:

 1. Podejmowania decyzji o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd Autora/Autorki;
 2. Podejmowania obiektywnych decyzji o przyjęciu artykułów naukowych do druku i udzielania ich Autorom/Autorkom tekstów naukowych wraz z uzasadnieniem;
 3. Zamieszczania na stronie internetowej czasopisma informacji o regułach recenzowania nadesłanych tekstów naukowych;
 4. Zachowania pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych i nieujawniania treści recenzji osobom trzecim;
 5. Wycofania się z procesu redagowania tekstu naukowego, jeśli istnieje konflikt interesów z jego Autorem/Autorką;
 6. Informowania Autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych, wyłączywszy adiustację i korektę;
 1. Zamieszczania informacji o zewnętrznych źródłach finansowania publikowanych prac;  
 2. Powiadamiania odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających Autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.) o wszelkich przejawach nierzetelności naukowej, naruszeniu i łamaniu obowiązujących w nauce zasad etyki;
 3. Doboru Recenzentów o innej afiliacji niż afiliacja Autora;
 4. Publikowania poprawek, wyjaśnień, informacji o wycofaniach i przeprosin w razie potrzeby.

  

 1. OBOWIĄZKI AUTORÓW

Autorzy tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” są zobowiązani do:

 1. Oświadczenia, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach naukowych dane są oryginalne i prawdziwe;
 2. Oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie naukowym;
 3. Pełnej współpracy z Redakcją czasopisma w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych, w tym do wycofania i poprawienia wskazanych błędów;
 4. Ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych;
 5. Podania  pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych;
 6. Uzyskania niezbędnej zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć);
 7. Poinformowania o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
 8. Wyrażenie przez Autora/Autorkę woli publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń, o których mowa w punktach 1 i 2.
 9. Informacja dla Autorów o wymogach redakcyjnych nadsyłanych artykułów: https://swiattekstow.apsl.edu.pl/index.php/pl/informacje-dla-autorow

III. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Recenzenci tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” zobowiązują się do:

 1. Rzetelnego, obiektywnego recenzowania przedstawionych im artykułów naukowych, w zgodzie ze standardami etycznymi i powstrzymując się od wszelkich form nienaukowej krytyki;
 2. Dołożenia wszelkich starań, by w miarę możliwości i potrzeby podnieść wartość naukową recenzowanych artykułów naukowych; w tym powinni wskazać odpowiednie opublikowane prace, które nie zostały jeszcze zacytowane;
 3. Rezygnacji ze sporządzenia recenzji, jeśli dziedzina, jakiej dotyczą recenzowane artykuły nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub/i istnieje konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorką a Recenzentem/Recenzentką;
 4. Poinformowania Redakcji o wykryciu jakichkolwiek naruszeń standardów etycznych w recenzowanych artykułach naukowych, przede wszystkim plagiatów i autoplagiatów;
 5. Przestrzegania reguł poufności dotyczących wszystkich informacji związanych z procesem recenzowania.
 6. Informacja dla Recenzentów i Autorów o procedurze recenzowania: https://swiattekstow.apsl.edu.pl/index.php/pl/zasady-recenzowania