Zasady recenzowania / Formularz

ISSN 2083-4721

 

Zasady recenzowania publikacji w „Świecie Tekstów. Roczniku Słupskim”

  1. Każdy tekst podlega wstępnej ocenie recenzenckiej dokonanej przez Komitet Redakcyjny.
  2. Do oceny publikacji powoływani są dwaj niezależni zewnętrzni recenzenci.
  3. Prace powstałe w języku obcym są recenzowane przez dwóch recenzentów, z których jeden jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość Autora.
  4. Recenzenci nie znają nazwisk i afiliacji Autorów (te są kodowane), Autorzy nie znają nazwisk swoich recenzentów (zasada double-blind review process).
  5. Recenzja zostaje sformułowana w wersji pisemnej, jest deklaratywna (kończy się wnioskiem o dopuszczeniu/niedopuszczeniu publikacji do druku).
  6. Formularz recenzji znajduje się na stronie internetowej czasopisma.
  7. Nazwiska recenzentów współpracujących są drukowane w każdym numerze czasopisma.
  8. Czasopismo wprowadza zaporę ghostwriting (deklaracji o wkładzie poszczególnych Autorów w powstanie publikacji – z afiliacją i kontrybucją oraz o źródłach finansowania). O wszelkich przejawach nierzetelności naukowej, naruszeniu i łamaniu zasad etyki obowiązujących w nauce będziemy powiadamiać odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).


 

FORMULARZ RECENZENCKI

RECENZJA TEKSTU NAUKOWEGO DO CZASOPISMA „ŚWIAT TEKSTÓW. ROCZNIK SŁUPSKI“

RECENZJA TEKSTU NAUKOWEGO DO CZASOPISMA „Świata Tekstów. Rocznik Słupski“

Kod recenzenta:

Tytuł recenzowanego tekstu

Pod względem jakości recenzowany tekst uważam za (proszę o zakreślenie w prawej kolumnie):

Istotny tekst wnoszący nowatorskie spojrzenie i nową problematykę

 

Tekst ponadprzeciętny

 

Tekst o standardowej jakości

 

Tekst o jakości poniżej standardowej

 

Tekst całkowicie chybiony

 

Pod względem ewentualnych poprawek tekst uważam za:

Bardzo dobry, do przyjęcia w przedstawionej formie

 

Do przyjęcia po ewentualnych drobnych poprawkach

 

Do przyjęcia po koniecznych drobnych poprawkach

 

Do przyjęcia po istotnych poprawkach zasugerowanych przez recenzenta

 

Nie kwalifikuje się do druku

 

Ewentualne konieczne poprawki mają charakter:

- formalny (cytowanie, przypisy)

 

- kompozycyjny

 

- gramatyczny, ortograficzny

 

- stylistyczny

 

- argumentacyjny

 

- metodologiczny

 

- tematyczny

 

- bibliograficzny (literatura podmiotu i przedmiotu)

 

Do publikacji w „Świecie Tekstów“ artykuł

Polecam

 

Polecam po naniesieniu sugerowanych poprawek

 

Tekst po poprawkach powinien być zaakceptowany przez recenzenta

 

Zdecydowanie nie polecam

 

 

Uwagi szczegółowe: